O nás

Jsme nezisková organizace, která vznikla v roce 1990 jako občanské sdružení. Změnou občanského zákoníku jsme se v roce 2016 stali zapsaným ústavem

Naším posláním je podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Pro tyto lidi nabízíme komplexní komunitní péči v neústavních podmínkách.

Pomáháme lidem v našich centrech, kde poskytujeme sociální a zdravotní služby za účelem zkvalitnění jejich každodenního života.
Vzděláváme odbornou i laickou veřejnost a věnujeme se odborné činnosti.
Podnikáme v našich sociálních firmách, abychom vytvořili zajímavé a smysluplné pracovní příležitosti pro lidi, kteří jsou na běžném trhu práce handicapovaní.

Svoji práci děláme profesionálně a s úctou a respektem ke každému.

Aktivně se podílíme na tvorbě strategie reformy psychiatrické péče.
Jsme členem Fokusu ČR a řady dalších platforem v rámci ČR v rámci mezinárodní spolupráce.   

Aktuální organizační struktura

  

Struktura

 

Management Fokusu Praha, z.ú.

PavelNovakMaly

Pavel Novák
generální ředitel

V roce 1990 byl jako sociální pracovník jedním ze zakládajících členů Fokusu. Od té doby se aktivně podílí na rozvoji komunitních služeb pro lidi s duševním onemocněním v ČR, na tvorbě standardů kvality sociálních služeb, připomínkování v oblasti sociální politiky, sociálního začleňování, kvality, financování a transformace sociálních služeb. Účastní se různých komisí a pracovních skupin při MPSV, MZ, ad. Působí jako inspektor kvality sociálních služeb, školitel a konzultant ve výše zmíněných oblastech. V současné době je také předsedou Fokusu ČR a člen Executive Commitee Social Firms Europe.

   

HanaUrbanovaMaly

Mgr. Hana Urbanová
výkonná ředitelka

Absolvovala Fakultu humanitních studií UK a poté obor veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd. Ještě během studií začala pracovat v neziskovém sektoru, kde se věnovala především oblasti interkulturního vzdělávání a rozvojové spolupráce. Pracovala mimo jiné v organizacích ADRA, AFS Mezikulturní programy, jako lektorka a poté vedoucí týmu lektorů se podílela na evropském programu Glen. V letech 2008-2010 vedla misi Člověka v tísni v africké Namibii a poté z pražské centrály zajišťovala vedení a podporu mezinárodním týmům v několika zemích, kde Člověk v tísni působí.

Cvičí jógu, cestuje, čte (i když mnohem méně, než by chtěla) a fascinuje ji možnost dívat se na svět očima čtyřletého syna.

   

PetrHudlickaMaly

Mgr. Petr Hudlička
ředitel Centra Břevnov

Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě UK v Praze. Absolvoval výcvik v terapii zaměřené na člověka (PCA) v rámci Komplexního vzdělávání v psychoterapii při 1. LF UK v Praze. Krom manažerské a klinické praxe působí jako výcvikový terapeut Pražského institutu PCA a lektor v kurzech vzdělávání sociálních pracovníků. Aktuálně je frekventantem supervizního výcviku ČIS. Ve Fokusu pracuje na různých pozicích od roku 2002, v současnosti působí jako ředitel Centra Břevnov a vedoucí Denního stacionáře. V přímé péči pracuje s klienty v individuální i skupinové terapii, v práci využívá také prvků poetoterapie.

   

OndrejSkalaMaly

Mgr. Ondřej Skála
ředitel Centra Podskalí

V letech 1996 - 2004 pracoval ve Fokusu Praha v týmu bydlení, od roku 2002 jako jeho vedoucí. V letech 1998 až 2000 pracoval také s ohroženou mládeží ve sdružení Prám. Vystudoval etnologii na FF UK, v letech 2004 - 2006 pobýval na Srí Lance. Absolvoval holandský Kurz rehabilitace duševně nemocných, čtyřletý komunitní výcvik v integrativní psychoterapii. V letech 2009 až 2011 pracoval jako vedoucí služby následné péče v Diakonii ČCE.

   

 honza sobotka1

Mgr. Jan Sobotka
ředitel Centra Karlín

V roce 1994 začínal pracovat v Bohnické léčebně. V roce 1999 spoluzakládal a později vedl Terapeutickou komunitu Sejřek a od ledna 2017 zakotvil ve Fokusu. Výraznou oblastí jeho zájmu je téma duálních diagnóz, porozumění obrazům duše, fascinuje ho psychosomatika. Studoval sociální práci na PdF UHK a FSS MU v Brně, má za sebou výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii, rodinné terapii psychosomatických poruch a výcvik v integrativní supervizi. Běhá, píše a má tendenci do všeho mluvit, což zřejmě pochytil od svých pubertálních potomků

 

   
JanDrobnymaly

Bc. Jan Drobný
ředitel Centra Bohnice

Svoji kariéru zahájil ve Fokusu Mladá Boleslav, koncem 90. let. Poté rok pracoval v dětském domově, než v roce 2004 odjel na osm let do Anglie, kde pracoval v Manchestru v multidisciplinárním týmu. Od roku 2017 pracuje ve Fokusu Praha v manažerské pozici.

Aktivně se věnuje sportu, vede fotbalový tým, organizuje Fokus Cup. Je zástupcem v síti M.E.N.S., která podporuje sportování lidí s handicapem v oblasti duševního zdraví.

   

VaclavVopatMaly

Bc. Václav Vopat
ředitel Centra Mělník

Vystudoval ETF UK, sociální a pastorační práci. Nejprve pracoval jako kurátor na OSPOD a poté již jen v neziskových organizacích v sociální oblasti. Dlouho vedl vzdělávací středisko Fokusu Praha (2001 -2008). Dále vedl postupně Emauzský dům Praha pro muže bez domova, dům na půl cesty v Centru Sámovka, nízkoprahové služby YMCA Praha. Zabýval se též psychoterapií. Byl dlouholetým (2001 – 2012) členem Rady Fokusu Praha, je členem výkonného výboru České asociace streetwork. Na konci roku 2014 se po několika letech vrátil do Fokusu Praha na pozici ředitele Centra Mělník. Rád chodí na čundry a po horách, rád si čte a rád spí. Má ženu a tři děti.

   

JiriNovakMaly

Bc. Jiří Novák
ředitel Centra sociálních firem

Ve Fokusu začínal v roce 1991 jako pracovní terapeut v chráněné kuchařské dílně, později se stal jejím vedoucím. V letech 1996-2000 odešel na čas do komerčního sektoru, kde získával pracovní zkušenosti (vedoucí hotelu a obchodní manažer). V roce 2001 se vrátil zpět do Fokusu Praha, do nově otevřené sociální firmy Jůnův statek, na pozici vedoucí provozu restaurace, načež se v roce 2005 stal jejím vedoucím. V letech 2005 - 2012 byl členem Rady občanského sdružení. V lednu 2013 nastoupil do funkce ředitele regionu Střední Čechy. Je aktivní v oblasti sociálního podnikání v ČR, jeho propagaci, rozvoji a předávání zkušeností. Je členem výboru TESSEA, zastupuje Platformu sociálních firem a je gestorem pro sociální a zdravotní oblast v Mas Nad Prahou. Od září 2014 je ve funkci ředitele Centra Sociální firmy.

   

RadkaVotavovaMaly

Mgr. Radka Votavová
projektová manažerka a vedoucí Centra vzdělávání

Ve Fokusu Praha pracovala v letech 1998 – 2001 na pozici sociální pracovnice už jako studentka katedry sociální práce na FF UK. Zde se podílela na zakládání služby case managementu a programů podpory zaměstnávání. Poté jako projektová manažerka působila v organizacích věnujících se problematice imigrantů, lidí se zrakovým postižením, mentálním postižením či matek vracejících se na trh práce po mateřské dovolené. Absolvovala akreditovaný 750 hodinový pětiletý výcvik v systemické psychoterapii a 160 hodinový rekvalifikační kurz pro manažery NNO. Působí jako supervizorka a lektorka akreditovaných kurzů pro oblast sociálních služeb. V roce 2013 se vrátila do Fokusu Praha jako projektová manažerka se zaměřením na vzdělávání zaměstnanců.

   

SlavomiraPukanovaMaly

Mgr. Slavomíra Pukanová
vedoucí Fundraising a Public Relations

Vystudovala na Fakultě humanitních věd Univerzity Matěja Bella v Banské Bystrici učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů, obor francouzský a ruský jazyk. Do Fokusu Praha nastoupila v roce 2010 z komerčního sektoru po 7 letém působení v marketingu a managementu české pobočky francouzské výrobní společnosti. V letech 2010-13 byla vedoucí chráněné Výtvarné dílny. Po uzavření všech chráněných dílen Fokusu Praha v roce 2013, krátce působila jako pracovní terapeut v sociálně-terapeutické dílně CEDRA. Na konci roku 2013 nastoupila na nově vytvořenou pozici fundraisera organizace a současně se stala vedoucí oddělení PR-FR.

   

JanaVeselaMaly

Ing. Jana Veselá
hlavní ekonom

Vystudovala management na ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Po absolvování nastoupila do neziskového sektoru, kde se věnovala projektovému managementu a fundraisingu. Po několikaletém působení v komerčním prostředí se vrátila zpět do neziskové sféry. V červenci 2014 rozšířila tým Fokusu Praha, kde spravuje oblast hospodaření a financí.

 

Správní rada Fokusu

Pavel Mgr. Pavel Košák

Pracuje ve vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni, o.p.s. jako koordinátor vzdělávání a lektor kurzů pro pedagogy. Věnuje se inkluzivnímu vzdělávání a multikulturní výchově. Pracuje s pedagogy a žáky mateřských, základních a středních škol. Přednáší také studentům VŠ a pracovníkům státní správy. Inkluzi se věnuje jako externí spolupracovník odboru Skauting pro všechny v Junáku – svazu skautů a skautek ČR. Je předsedou správní rady Fokusu Praha společnosti pro podporu lidí se zkušeností s duševní nemocí. Ve Fokusu Praha pracoval v Domě u Libuše. Vystudoval Cyrilometodějskou teologickou fakultu UP v Olomouci a je otcem dvěma dětem.

   
 

Patrik Novák

V letech 1994 – 1997 pracoval jako sociální pracovník ve Fokusu Praha. Mimo jiné stál u zrodu programu na podporu zaměstnávání, tehdy nazývaného Job Club. V roce 1997 se vlastním dočiněním ztratil v bludišti komerční sféry (kde bloudí až dodnes), aby se v roce 2006 alespoň částečně vrátil zpět do Fokusu Praha, kde nejprve řadu let působil jako předseda Rady občanského sdružení a v současné době zastává funkci místopředsedy Správní rady zapsaného ústavu.

Pracuje jako vedoucí obchodního oddělení v makléřské pojišťovací společnosti, má dvy syny, dům postavil, ale strom ještě nezasadil.

   
Rosta Mgr. Rostislav Jakoubek

Vystudoval sociální práci a sociální politiku na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a poté fakultu humanitních studií UK obor řízení a supervize v sociálních a zdravotních organizacích. Dva roky pracoval ve Fokusu Praha jako terénní sociální pracovník v týmu bydlení a od roku 2013 je člen rady Fokus Praha. Momentálně působí v Diakonii ČCE jako vedoucí odborné sociální poradny a aktivizační služby Lifetool, která se zaměřuje na využití asistivních technologií a alternativní komunikace. Zde objevuje stále nové způsoby, jak mohou moderní technologie pomoci lidem se zdravotním postižením v integraci do běžné společnosti. Příležitostně působí také jako lektor primární prevence v Národním centru pro bezpečnější internet.

   
Tomas Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai Ph.D.

Pracuje jako vedoucí psycholog Neurologické kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) v Praze. Je klinickým psychologem, který se zabývá zejména neuropsychologií a diagnostikou kognitivních funkcí. Doktorské studium absolvoval v oboru Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. LF UK, kde je rovněž školitelem. Vystudoval jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě (FF) UK, kde rovněž obdržel magisterský titul v oboru pedagogika. Dlouhodobě stážoval na prestižních zahraničních pracovištích (University of Tampere, Finsko, University College London, Velká Británie, University of Amsterdam, Nizozemí aj.), pravidelně publikuje ve vědeckých časopisech. Pedagogicky působí na 1. LF UK a externě na FF UK. Ve Fokusu Praha Tomáš Nikolai pracoval jako člen Komunitního týmu Jih, má pracovní zkušenosti rovněž z jiných neziskových organizací (Člověk v tísni) i z privátního sektoru. Dlouhodobě se zajímá o problematiku kvality života lidí s duševním onemocněním a sociálním znevýhodněním. Je ženatý a má dvě děti.

   
Lucie Lucie Vopálenská

Pracuje jako redaktorka a moderátorka. Studovala hudbu a teologii. Přes dvacet let působí v Českém rozhlase. V České televizi připravovala a moderovala diskusní pořady. V roce 1998 získala novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky za pořad Na hraně. Dlouhodobě se zajímá o společenská témata a specificky i o postavení duševně strádajících. "Stát se to může každému – neplatí MY a ONI."

Fokus Praha - spolek pro podporu duševního zdraví

Účelem Spolku je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí ve spokojeném zvládání života a nalézání možností osobní realizace ve společnosti. Smyslem činnosti Spolku je podpořit lidi se zkušeností s duševní nemocí ve schopnosti žít ve společnosti a využívat zdroje a příležitosti společnosti/komunity.

Účelem Spolku je plnit práva a povinnosti osoby nabývající práva zakladatele v plném rozsahu, a to vůči ústavu Fokus Praha.

Dalším účelem Spolku je podpora Ústavu, který taktéž podporuje lidi s duševním onemocněním při zvládání jejich životních situací, při nalézání možných cest pro uplatnění se ve společnosti a pomáhá jim udržet a rozvíjet kvalitu života podle individuálních potřeb a možností.

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada.

Statutárním orgánem je rada ve složení: Pavel Košák, Patrik Novák,  Robert Němec, Rostislav Jakoubek,  Tomáš Tahavský, Hedvika Hrychová.

Spolek je zapsán v rejstříku spolků  u Ministerstva spravedlnosti ČR.

Mezinárodní spolupráce

  • Spolupracujeme s německou organizací Irrsinning Menschlich spolupracujeme na mezinárodním projektu Blázníš? No a!, který je zaměřen na prevenci duševního zdraví a destigmatizaci duševního onemocnění u studentů středních škol. Během školských dnů se studenti seznamují s tématy duševního zdraví, nemoci a krize.

         Více o projektu najdete na www.blaznis-no-a.cz .

  • Prostřednictvím Fokusu ČR jsme členy několika významných mezinárodních organizací:

         Mental Health Europe
         Social Firms Europe (CEFEC)
         International Mental Health Collaborating NetworkČlenství v organizacích

Fokus Praha je

Volná místa

Centrum Karlín hledá sociálního pracovníka/ci.

Hledáme zahradníka/ci do sociální firmy Zahrada.

Hledáme kolegu - sociálního pracovníka do Komunitního týmu Dolní Povltaví.

Centrum denních aktivit Dům u Libuše hledá sociálního pracovníka - socioterapeuta.

Komunitní tým Mělník hledá kolegu - sociálního pracovníka.

Hledáme sociálního pracovníka do Centra duševního zdraví.

 

 

Mediální servis a tiskové zprávy

Médiím nabízíme expertní konzultace v oblastech:

  • psychiatrické péče v ČR
  • sociálního podnikání a sociálních firem v ČR i v Evropě
  • komunitní péče o lidi s dlouhodobou duševní nemocí v ČR

Tiskové zprávy
Loga ke stažení