Zleva Jan Berndsen, Pavel Novák a Lucie Vopálenská při křtu knihy Svoboda především (Freedom First)

Praha, 10. 12. 2019 – Fokus Praha, největší nezisková organizace podporující lidi se zkušeností s  duševním onemocněním, vydává ve své edici Marco Cavallo knihu Svoboda především, český překlad významné nizozemské publikace Freedom First. Ta analyzuje revoluční přístup k péči o duševní zdraví v italském Terstu a srovnává jej s praxí v Nizozemsku. Zahraniční inspirace je v českém vydání doplněna o kontext komunitních služeb v  České republice. Křest knihy Svoboda především proběhl symbolicky v  Den lidských práv, 10. 12. 2019 v Domě světla v pražském Karlíně. Vydání knihy, která je v elektronické podobě k dispozici zdarma na webu Fokusu Praha, přijel podpořit i prezident evropské nevládní organizace Mental Health Europe Jan Berndsen.

„Fokus Praha oslaví v příštím roce 30 let své existence. Pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním jsme v průběhu uplynulých tří dekád vytvářeli komplexní síť komunitní podpory, která tu po pádu totalitního režimu absolutně chyběla. Zároveň jsme ale také během této doby usilovali o přeměnu celého systému a  jeho výraznou deinstitucionalizaci. Terst, kde v roce 1977 došlo k uzavření místní psychiatrické nemocnice a přenesení péče do sítě decentralizovaných služeb starajících se o to, aby lidé mohli důstojně bydlet, pracovat a být součástí komunity, je pro nás dodnes velkou inspirací. Kniha Freedom First velice dobře popisuje, proč je tak důležité dát lidem s  duševním onemocněním svobodu a neschovávat je za zdmi psychiatrických nemocnic a ústavů. Jedná se o morální imperativ, který musí být vtělen i do právě probíhající české reformy péče o duševní zdraví, na níž se aktivně podílíme,“ říká Petr Hudlička, ředitel Fokusu Praha.

„Důraz na svobodu a autonomii jedince, kterou v Terstu převedli do praxe, představuje nové paradigma v oblasti péče o duševní zdraví. V našem systému bohužel stále uvažujeme jinak. Lidi s duševním onemocněním léčíme, pečujeme o ně, vychováváme je, aby byli vyléčení, resp. normální k našemu obrazu. Pokud to tak není, dále je hospitalizujeme, posíláme je do sociálních ústavů a tím prohlubujeme jejich izolaci a vyloučení ze společnosti. Izolaci, která brání jejich zotavení a naopak zvyšuje jejich stigmatizaci. Proto je potřeba, aby se i naše reforma opírala o  takový přístup k  léčbě, který bude s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním pracovat velmi individuálně a v úzkém kontaktu s jejich rodinami a nejbližším okolím. Pouze intenzivní komunitní a terénní podpora jim může pomoci žít smysluplný život a naplňovat jejich sociální role,“ uvádí spoluzakladatel a bývalý dlouholetý ředitel Fokusu Praha Pavel Novák, aktivně zapojený do reformy psychiatrické péče v  ČR a zároveň spoluautor kapitoly, která rozšiřuje knihu Freedom First o český kontext.

Jan Berndsen podepisuje české vydání knihy Freedom First – Svoboda především

I podle prezidenta Mental Health Europe Jana Berndsena, který byl exkluzivním hostem slavnostního křtu českého vydání knihy, je zásadní, aby se při práci s duševně nemocnými důsledně dodržovala lidská práva. „Není to ale pouze o zavírání nemocnic. Mnohem důležitější je budovat systém dobré komunitní péče,“ říká Jan Berndsen a lapidárně dodává: „Neexistuje zdraví bez duševního zdraví!“

Publikaci Freedom First autorské dvojice Christien Muusse a Sonja van Rooijen vydal v roce 2015 Trimbos-instituut v Utrechtu. České rozšířené vydání finančně podpořil Magistrát hlavního města Prahy. Po knihách Za zdmi a Cesta k zotavení jde v pořadí již o třetí titul vydaný v edici Marco Cavallo. V té Fokus Praha přibližuje veřejnosti knižní tvorbu přinášející nový inspirativní vhled do problematiky psychiatrické péče a duševního zdraví. Všechny vydané tituly jsou ke stažení zdarma na webu Fokusu Praha.   

 

 

 

Freedom First for the First Time in the Czech Republic – Fokus Praha Publishes a Czech Translation of a Major Foreign Publication on Mental Health Care Reform

Prague, 10 December, 2019 – Fokus Praha, the biggest NGO supporting people with the experience of mental illness, publishes the book Svoboda Především, a Czech translation of an outstanding Dutch publication Freedom First, in their private edition named Marco Cavallo. The authors of the book analyse the revolutionary approach to mental health care in the Italian Trieste, and compare it to the practices in the Netherlands. The Czech edition complements the foreign inspiration with the context of community services in the Czech Republic. The launch of the book Svoboda Především was held symbolically on the Human Rights Day, the 10 of December 2019 in Dům světla in Karlín, Prague. Jan Berndsen, president of the European non-governmental organization Mental Health Europe, also came to support the publication of the book, which is available free of charge electronically on the website of Fokus Praha.

“Fokus Praha will celebrate its 30th anniversary next year. In the past three decades we have developed a complex network of community support for the people with the experience of mental illness, which had been completely missing here after the fall of the totalitarian regime. At the same time, however, we sought to transform the entire system and significantly deinstitutionalize it during this time. Trieste, where the local psychiatric hospital was closed in 1977 and the care was transferred to the network of decentralized services to make sure the people can get a respectable housing, jobs and be part of a community, is still a great inspiration for us. The book Freedom First describes very well why it is so important to give freedom to people with mental health issues and not hide them behind the walls of mental health institutions. It is a moral imperative which must be incorporated also into the Czech mental health reform, which is currently in progress, and on which we actively participate,” says Petr Hudlička, director of Fokus Praha.

“The emphasis on the individual‘s freedom and autonomy, which had been put into practice in Trieste, represents a new paradigm in the field of mental health care. Unfortunately, we still think differently in our system. People with mental illness are treated, cared for, educated to get cured, respectively to get normal according to our model. If this is not the case, we go on hospitalizing them, sending them to social institutions and making their isolation and social exclusion even deeper. Isolation that prevents their recovery and increases their stigmatization. This is why our reform needs to be based on such an approach to treatment that works very individually with people with mental health issues and in close contact with their families and immediate surroundings. Only an intense community and field support can help them live meaningful lives and fulfil their social roles,” says the co-founder and former long-time director of Fokus Praha Pavel Novák, who is actively involved in the reform of mental health care in the Czech republic, and who is a co-author of the chapter that complements the book Freedom First with Czech context.

Similarly, according to the president of Mental Health Europe Jan Berndsen, who was an exclusive guest to the launch of the Czech edition of the book, it is essential that human rights be strictly respected when working with the mentally ill. “It's not only about closing the hospital, it's even more about building up really good community mental health,” says Jan Berndsen, and aptly ads: “There's no health without mental health!”

The publication Freedom First by authors Christien Muusse and Sonja van Rooijen was published in 2015 by Trimbos Institute in Utrecht. The Czech extended edition was supported by the Prague City Hall. After the books Behind Walls and Paths to Recovery it is the third title published in the Marco Cavallo edition. This edition brings the book production, offering a new inspirational insight into mental health care and mental health, closer to the public. All published titles are available free of charge on the website of Fokus Praha.